Kendimiz için neyin hayırlı beyin hayırsız olduğunu biz bilemeyiz. Bu yüzden Allah'tan her şeyin hayırlısı istenmelidir. Bir âyet-i keri¬mede de bildirildiği gibi, hayır zannettiğimiz şeyler bazen bi¬zim için şer, şer sandıklarımız da hayır olabilir. Onun için Al¬lah'tan her şeyin, sahip olacağımız çocuğun dahi hayırlısı istenmelidir. Çocuk sahibi olmak çoğu insanın istediği bir şeydir. Yara¬tılış kanunları da bu yöndedir. Ama bazı durumlarda bazı in¬sanlar için çocuk sahibi olmamak onlar açısından daha hayırlı olur.

Çocuk sahibi olamayanlar, bunun nedenlerini araştırıp bu sebepleri ortadan kaldırmaya çalışabilirler. Bütün çabalar sonucu yine çocuk olmuyorsa bunu dert etmek, ısrarla bu konu üzerinde durmak da yanlıştır. Demek ki onlar için hayırlı olan öylesidir. Belki çocukları olsaydı başla¬rına bilinmedik belâlar gelecekti ve Allah onları o belâlardan korumak için çocuk vermedi.

Çocuk sahibi olmak için edilebilecek dualar şu şekildedir:

1. "İnne rabbeke hüve'I-hallâku'l-alîm." "Muhak¬kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir." (Hicr, 15/86) âyetini gecele¬ri 1267 kere tekrar eder ve bunu üç ay boyunca sürdürür.

2. "Fallâhu hüve'l-veliyyü ve hüve yuhyî" "Muhak¬kak ki Allah dosttur ve yaratandır." (Şura, 42/9) âyetini, birliktelik olmadan önce 289 kere okumak.

3. "HüvaIIahü'l-hâliku'l-bâriü" "O yaratandır ve yok¬tan var edendir." (Haşr, 59/24) âyetini 1054 kere tekrar eder.)

4. "Allahümmec alnî min ledünke zürriyyeten tayyi-beten mutîaten." "Allah'ım, bana yüce katından temiz ve saygılı bir nesil ihsan eyle."