Bütün mezheplerde eşek ve katır etinin yenmesi haram kılınmıştır.
Câbir'den şöyle rivâyet edilir:
"Resulullah (s.a.s.) Hayber gazasında eşek etini yasak etti, at etini yemeye izin verdi." (Buhâri, Zebâih, 28; Mey'azi, 38, Nikâh, 21; Müslim, Nikâh, 30; Sayd, 23, 25, 30, 37).

Efendimizin bu hadisine göre Ebû Yûsuf, İmam Muhammed gibi Hanefi imamlar, Ahmed b. Hanbel ve İslâm hukukçularının bir çoğu at eti yemeyi helal sayarken; İmam Azam Ebû Hanife ise harama yakın olarak mekruh saymışlardır.

İmam Mâlik ise Efendimiz’in
"Resulullah at, katır, eşek etini ve azı dişi bulunan her yırtıcı hayvanın etini yasak etti." (Ahmed b. Hanbel, I, 147, 244, 289; IV, 89, 90, 127)
hadisini ölçü alarak at eti yemeyi haram saymıştır.

Ebû Hanife ve İmam Mâlik'in at etini helâl kabul etmeyişlerine diğer bir delilleri de şu ayet-i kerimedir:
"O, atı, katırı ve eşeği bunlara binmeniz ve süs için yarattı." (Nahl, 16/8)